Membre

Dret Juridicomercantil

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 • Drets de societats i operacions societàries
 • Creació de societats, filials i sucursals
 • Due Diligence
 • Compliance
 • Impugnació d’acords socials
 • Responsabilitat d’administradors
 • Reestructuracions societàries
 • Protocols familiars
 • Contractes mercantils
 • Dret canviari
 • Secretaries de consells d’administració
 • Concurs de creditors
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Fusions i escissions societàries, i cessions globals d’actius
 • Compravenda de societats i actius
 • Contractes d’agència, comissió, distribució i franquícia
 • Litigació mercantil

DRET CIVIL

 • Dret immobiliari
 • Dret d’obligacions i contractes
 • Successions i testamentaries
 • Arrendaments urbans
 • Procediments judicials davant la jurisdicció civil