Membre

Dret Tributari

 • Assessorament i planificació fiscal de l’empresa i del particular
 • Assessorament en operacions societàries i de reestructuració empresarial
 • Tributació de no residents i convenis de doble imposició
 • Preus de transferència (operacions vinculades)
 • Declaracions i autoliquidacions fiscals
  • Impost sobre societats (IS)
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
  • Impost sobre patrimoni
  • Impost sobre la renda de les persones físiques no residents
  • Impost sobre el valor afegit (IVA)
  • Impost activitats econòmiques
  • Impostos especials
  • Declaració d’operacions intracomunitàries
  • Declaració d’Intrastat
  • Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger
 • Procediments tributaris
  • Consultes vinculants
  • Reclamacions i recursos en via administrativa
  • Procediments d’inspecció i/o comprovació de les obligacions fiscals
  • Procediment sancionador
  • Procediment recaptatori
  • Delicte fiscal
 • Estudi i presentació de recursos davant l’Agència Tributària